Truy cập đường link chính thức  Hoặc xem bản tóm lược của Gymborg ở ngay dưới. Cập nhật liên tục

Hotline Bộ Y Tế: 19009095 hoặc 19003228

Việt Nam cách ly toàn xã hội từ 1/4-15/4

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 SARS-COV-2 ĐẾN 19 Giờ 30, ngày 01/04/2020

Thế Giới

 • Tổng số trường hợp mắc: 876.348
 • Tổng số trường hợp tử vong: 43.522
 • Tổng số trường hợp bình phục: 184.865

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 218
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0
 • Tổng số trường hợp bình phục: 63

Hoa Kỳ

 • Tổng số trường hợp mắc: 188.647
 • Tổng số trường hợp tử vong: 4059
 • Tổng số trường hợp bình phục: 187

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 105.792
 • Tổng số trường hợp tử vong: 12.428
 • Tổng số trường hợp bình phục: 8326

Tây Ban Nha

 • Tổng số trường hợp mắc: 95.923
 • Tổng số trường hợp tử vong: 8464
 • Tổng số trường hợp bình phục: 5367

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 81.554
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3312
 • Tổng số trường hợp bình phục: 75.448

Đức

 • Tổng số trường hợp mắc: 72.914
 • Tổng số trường hợp tử vong: 793
 • Tổng số trường hợp bình phục: 3133

Pháp

 • Tổng số trường hợp mắc: 52.128
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3523
 • Tổng số trường hợp bình phục: 1587
Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 10 000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 SARS-COV-2 ĐẾN 10 Giờ 00, ngày 01/04/2020

Thế Giới

 • Tổng số trường hợp mắc: 858.892
 • Tổng số trường hợp tử vong: 42.158
 • Tổng số trường hợp bình phục: 178.100

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 212
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0
 • Tổng số trường hợp bình phục: 58

Hoa Kỳ

 • Tổng số trường hợp mắc: 188.578
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3890
 • Tổng số trường hợp bình phục: 187

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 105.792
 • Tổng số trường hợp tử vong: 12.428
 • Tổng số trường hợp bình phục: 8326

Tây Ban Nha

 • Tổng số trường hợp mắc: 95.923
 • Tổng số trường hợp tử vong: 8464
 • Tổng số trường hợp bình phục: 5367

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 81.518
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3.305
 • Tổng số trường hợp bình phục: 75.448

Đức

 • Tổng số trường hợp mắc: 71.808
 • Tổng số trường hợp tử vong: 775
 • Tổng số trường hợp bình phục: 3133

Pháp

 • Tổng số trường hợp mắc: 52.128
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3523
 • Tổng số trường hợp bình phục: 1587
Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 10 000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 SARS-COV-2 ĐẾN 6 Giờ 00, ngày 31/03/2020

Thế Giới

 • Tổng số trường hợp mắc: 782.737
 • Tổng số trường hợp tử vong: 37.614
 • Tổng số trường hợp bình phục: 164.753

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 204
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0
 • Tổng số trường hợp bình phục: 55

Hoa Kỳ

 • Tổng số trường hợp mắc: 163.287
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3.148
 • Tổng số trường hợp bình phục: 187

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 101.739
 • Tổng số trường hợp tử vong: 11.591
 • Tổng số trường hợp bình phục: 8326

Tây Ban Nha

 • Tổng số trường hợp mắc: 87.956
 • Tổng số trường hợp tử vong: 7.716
 • Tổng số trường hợp bình phục: 5367

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 81.470
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3.304
 • Tổng số trường hợp bình phục: 75.448

Đức

 • Tổng số trường hợp mắc: 66.885
 • Tổng số trường hợp tử vong: 645
 • Tổng số trường hợp bình phục: 3133

Pháp

 • Tổng số trường hợp mắc: 44.550
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3.024
 • Tổng số trường hợp bình phục: 1587
Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 10 000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 SARS-COV-2 ĐẾN 10 Giờ 00, ngày 30/03/2020

Thế Giới

 • Tổng số trường hợp mắc: 721.330
 • Tổng số trường hợp tử vong: 33.956
 • Tổng số trường hợp bình phục: 150.939

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 194
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0
 • Tổng số trường hợp bình phục: 52

Hoa Kỳ

 • Tổng số trường hợp mắc: 142.047
 • Tổng số trường hợp tử vong: 2.484
 • Tổng số trường hợp bình phục: 187

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 97.689
 • Tổng số trường hợp tử vong: 10.779
 • Tổng số trường hợp bình phục: 8326

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 81.439
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3.300
 • Tổng số trường hợp bình phục: 75.448

Tây Ban Nha

 • Tổng số trường hợp mắc: 80.110
 • Tổng số trường hợp tử vong: 6.803
 • Tổng số trường hợp bình phục: 5367

Đức

 • Tổng số trường hợp mắc: 62.095
 • Tổng số trường hợp tử vong: 541
 • Tổng số trường hợp bình phục: 3133

Pháp

 • Tổng số trường hợp mắc: 40.174
 • Tổng số trường hợp tử vong: 2.606
 • Tổng số trường hợp bình phục: 1587
Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 10 000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 SARS-COV-2 ĐẾN 18 Giờ 30, ngày 29/03/2020

Thế Giới

 • Tổng số trường hợp mắc: 679.091
 • Tổng số trường hợp tử vong: 31.773
 • Tổng số trường hợp bình phục: 146.352

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 188
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0
 • Tổng số trường hợp bình phục: 25

Hoa Kỳ

 • Tổng số trường hợp mắc: 123.750
 • Tổng số trường hợp tử vong: 2227
 • Tổng số trường hợp bình phục: 187

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 86.498
 • Tổng số trường hợp tử vong: 9.134
 • Tổng số trường hợp bình phục: 8326

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 81.439
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3.300
 • Tổng số trường hợp bình phục: 75.448

Tây Ban Nha

 • Tổng số trường hợp mắc: 73235
 • Tổng số trường hợp tử vong: 5982
 • Tổng số trường hợp bình phục: 5367

Đức

 • Tổng số trường hợp mắc: 53.340
 • Tổng số trường hợp tử vong: 399
 • Tổng số trường hợp bình phục: 3133

Pháp

 • Tổng số trường hợp mắc: 32.964
 • Tổng số trường hợp tử vong: 1.995
 • Tổng số trường hợp bình phục: 1587
Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 10 000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 SARS-COV-2 ĐẾN 21 Giờ 30, ngày 28/03/2020

Thế Giới

 • Tổng số trường hợp mắc: 617.603
 • Tổng số trường hợp tử vong: 28.376
 • Tổng số trường hợp bình phục: 133.363

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 174
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0
 • Tổng số trường hợp bình phục: 21

Hoa Kỳ

 • Tổng số trường hợp mắc: 104.256
 • Tổng số trường hợp tử vong: 1704
 • Tổng số trường hợp bình phục: 187

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 81.394
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3.295
 • Tổng số trường hợp bình phục: 73.650

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 86.498
 • Tổng số trường hợp tử vong: 9.134
 • Tổng số trường hợp bình phục: 8326

Tây Ban Nha

 • Tổng số trường hợp mắc: 72248
 • Tổng số trường hợp tử vong: 5690
 • Tổng số trường hợp bình phục: 5367

Đức

 • Tổng số trường hợp mắc: 53.340
 • Tổng số trường hợp tử vong: 399
 • Tổng số trường hợp bình phục: 3133

Pháp

 • Tổng số trường hợp mắc: 32.964
 • Tổng số trường hợp tử vong: 1.995
 • Tổng số trường hợp bình phục: 1587
Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 10 000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 SARS-COV-2 ĐẾN 7 Giờ 30, ngày 27/03/2020

Thế Giới

 • Tổng số trường hợp mắc: 529.487
 • Tổng số trường hợp tử vong: 23.968
 • Tổng số trường hợp bình phục: 112.621

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 163
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0
 • Tổng số trường hợp bình phục: 20

Hoa Kỳ

 • Tổng số trường hợp mắc: 83.545
 • Tổng số trường hợp tử vong: 1.201
 • Tổng số trường hợp bình phục: 187

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 81.285
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3.287
 • Tổng số trường hợp bình phục: 73.650

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 80.589
 • Tổng số trường hợp tử vong: 8.215
 • Tổng số trường hợp bình phục: 8326

Tây Ban Nha

 • Tổng số trường hợp mắc: 57.786
 • Tổng số trường hợp tử vong: 4.365
 • Tổng số trường hợp bình phục: 5367

Đức

 • Tổng số trường hợp mắc: 43.938
 • Tổng số trường hợp tử vong: 267
 • Tổng số trường hợp bình phục: 3133

Pháp

 • Tổng số trường hợp mắc: 29.155
 • Tổng số trường hợp tử vong: 1.696
 • Tổng số trường hợp bình phục: 1587
Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 10 000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 SARS-COV-2 ĐẾN 6 Giờ 00, ngày 26/03/2020

Thế Giới

 • Tổng số trường hợp mắc: 471.035
 • Tổng số trường hợp tử vong: 21.283
 • Tổng số trường hợp bình phục: 111.870

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 148
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0
 • Tổng số trường hợp bình phục: 17

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 81.285
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3.287
 • Tổng số trường hợp bình phục: 73.650

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 73.650
 • Tổng số trường hợp tử vong: 7503
 • Tổng số trường hợp bình phục: 8326

Hoa Kỳ

 • Tổng số trường hợp mắc: 68.203
 • Tổng số trường hợp tử vong: 1027
 • Tổng số trường hợp bình phục: 187

Tây Ban Nha

 • Tổng số trường hợp mắc: 49.515
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3647
 • Tổng số trường hợp bình phục: 5367

Đức

 • Tổng số trường hợp mắc: 37323
 • Tổng số trường hợp tử vong: 206
 • Tổng số trường hợp bình phục: 3133

Pháp

 • Tổng số trường hợp mắc: 25.233
 • Tổng số trường hợp tử vong: 1331
 • Tổng số trường hợp bình phục: 1587
Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 10 000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 SARS-COV-2 ĐẾN 9 Giờ 15, ngày 25/03/2020

Thế Giới

 • Tổng số trường hợp mắc: 421.187
 • Tổng số trường hợp tử vong: 18.804
 • Tổng số trường hợp bình phục: 100.337

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 134
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0
 • Tổng số trường hợp bình phục: 17

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 81.171
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3.277
 • Tổng số trường hợp bình phục: 72.703

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 69.176
 • Tổng số trường hợp tử vong: 6.820
 • Tổng số trường hợp bình phục: 7.024

Hoa Kỳ

 • Tổng số trường hợp mắc: 53.595
 • Tổng số trường hợp tử vong: 696
 • Tổng số trường hợp bình phục: 187

Tây Ban Nha

 • Tổng số trường hợp mắc: 42.058
 • Tổng số trường hợp tử vong: 2.991
 • Tổng số trường hợp bình phục: 3.355

Đức

 • Tổng số trường hợp mắc: 32.991
 • Tổng số trường hợp tử vong: 159
 • Tổng số trường hợp bình phục: 209

Pháp

 • Tổng số trường hợp mắc: 22.304
 • Tổng số trường hợp tử vong: 1.100
 • Tổng số trường hợp bình phục: 12
Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 10 000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 SARS-COV-2 ĐẾN 21 Giờ 15, ngày 24/03/2020

Thế Giới

 • Tổng số trường hợp mắc: 396.001
 • Tổng số trường hợp tử vong: 17.243
 • Tổng số trường hợp bình phục: 100.337

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 134
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0
 • Tổng số trường hợp bình phục: 17

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 81.171
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3.277
 • Tổng số trường hợp bình phục: 72.703

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 63.927
 • Tổng số trường hợp tử vong: 6.077
 • Tổng số trường hợp bình phục: 7.024

Hoa Kỳ

 • Tổng số trường hợp mắc: 46.145
 • Tổng số trường hợp tử vong: 582
 • Tổng số trường hợp bình phục: 187

Tây Ban Nha

 • Tổng số trường hợp mắc: 39.673
 • Tổng số trường hợp tử vong: 2.696
 • Tổng số trường hợp bình phục: 3.355
Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 10 000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 SARS-COV-2 ĐẾN 11 Giờ 15, ngày 20/03/2020

Thế Giới

- Tổng số trường hợp mắc: 245.626
- Tổng số trường hợp tử vong: đang cập nhật

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 79
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 80.930
 • Tổng số trường hợp tử vong: đang cập nhật

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 41035
 • Tổng số trường hợp tử vong: 3405

Iran

 • Tổng số trường hợp mắc: 18407
 • Tổng số trường hợp tử vong: 1284

Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 10 000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH SARS-COV-2 ĐẾN 09 Giờ 30, ngày 18/03/2020

Thế Giới

- Tổng số trường hợp mắc: 198.419
- Tổng số trường hợp tử vong: đang cập nhật

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 66
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 80.894
 • Tổng số trường hợp tử vong: đang cập nhật

Hàn Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 8413
 • Tổng số trường hợp tử vong: 84

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 31506
 • Tổng số trường hợp tử vong: 2503

Iran

 • Tổng số trường hợp mắc: 16169
 • Tổng số trường hợp tử vong: 988
Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 1000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH SARS-COV-2 ĐẾN 09 Giờ 35, ngày 17/03/2020

Thế Giới

- Tổng số trường hợp mắc: 182.538
- Tổng số trường hợp tử vong: đang cập nhật

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 61
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 80.864
 • Tổng số trường hợp tử vong: đang cập nhật

Hàn Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 8320
 • Tổng số trường hợp tử vong: 81

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 27980
 • Tổng số trường hợp tử vong: 2158

Iran

 • Tổng số trường hợp mắc: 14991
 • Tổng số trường hợp tử vong: 853
Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 1000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH SARS-COV-2 ĐẾN 10 Giờ 00, ngày 16/03/2020

Thế Giới

- Tổng số trường hợp mắc: 169.554
- Tổng số trường hợp tử vong: đang cập nhật

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 56
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 80.860
 • Tổng số trường hợp tử vong: đang cập nhật

Hàn Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 8236
 • Tổng số trường hợp tử vong: 75

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 24747
 • Tổng số trường hợp tử vong: 1809

Iran

 • Tổng số trường hợp mắc: 13938
 • Tổng số trường hợp tử vong: 724
Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 1000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH SARS-COV-2 ĐẾN 9 Giờ 45, ngày 10/03/2020

Thế Giới

- Tổng số trường hợp mắc: 118.806
- Tổng số trường hợp tử vong: đang cập nhật

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 34
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 80.769
 • Tổng số trường hợp tử vong: đang cập nhật

Hàn Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 7.755
 • Tổng số trường hợp tử vong: 60

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 10.149
 • Tổng số trường hợp tử vong: 631

Iran

 • Tổng số trường hợp mắc: 8.042
 • Tổng số trường hợp tử vong: 291
Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 1000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH SARS-COV-2 ĐẾN 17 Giờ 00, ngày 10/03/2020

Thế Giới

- Tổng số trường hợp mắc: 114.188
- Tổng số trường hợp tử vong: đang cập nhật

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 34
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 80.756
 • Tổng số trường hợp tử vong: đang cập nhật

Hàn Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 7513
 • Tổng số trường hợp tử vong: 54

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 9172
 • Tổng số trường hợp tử vong: 463

Iran

 • Tổng số trường hợp mắc: 7161
 • Tổng số trường hợp tử vong: 237
Nhiều quốc gia phát triển khác đã lên tới con số trên 1000 người hoặc tiệm cận mốc này

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH SARS-COV-2 ĐẾN 06 Giờ 00, ngày 09/03/2020

Thế Giới

- Tổng số trường hợp mắc: 109.650
- Tổng số trường hợp tử vong: đang cập nhật

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 30
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 80.699
 • Tổng số trường hợp tử vong: đang cập nhật

Hàn Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 7313
 • Tổng số trường hợp tử vong: 50

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 7375
 • Tổng số trường hợp tử vong: 366

Iran

 • Tổng số trường hợp mắc: 6566
 • Tổng số trường hợp tử vong: 194

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH SARS-COV-2 ĐẾN 08 Giờ 45, ngày 04/03/2020

Thế Giới

- Tổng số trường hợp mắc: 92.944
- Tổng số trường hợp tử vong: 3.165

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 16
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 80.151
 • Tổng số trường hợp tử vong: 2.944

Hàn Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 5328
 • Tổng số trường hợp tử vong: 32

Ý

 • Tổng số trường hợp mắc: 2502
 • Tổng số trường hợp tử vong: 79

Iran

 • Tổng số trường hợp mắc: 2336
 • Tổng số trường hợp tử vong: 77

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH SARS-COV-2 ĐẾN 09 Giờ 20, ngày 03/03/2020

Thế Giới

- Tổng số trường hợp mắc: 90.916
- Tổng số trường hợp tử vong: 3.124

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 16
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 80.140
 • Tổng số trường hợp tử vong: 2.944

Hàn Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 4812
 • Tổng số trường hợp tử vong: 32

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH SARS-COV-2 ĐẾN 16 Giờ 30, ngày 02/03/2020

Thế Giới

- Tổng số trường hợp mắc: 89.212
- Tổng số trường hợp tử vong: 3.051

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 16
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 80.026
 • Tổng số trường hợp tử vong: 2.913

Hàn Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 4,335
 • Tổng số trường hợp tử vong: 26

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH SARS-COV-2 ĐẾN 17 Giờ 00, ngày 01/03/2020

Thế Giới

- Tổng số trường hợp mắc: 86.980
- Tổng số trường hợp tử vong: 2.979

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 16
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 79.824
 • Tổng số trường hợp tử vong: 2.870

Hàn Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 3.526
 • Tổng số trường hợp tử vong: 17

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH SARS-COV-2 ĐẾN 20 Giờ 00, ngày 27/02/2020

Thế Giới

- Tổng số trường hợp mắc: 82.569
- Tổng số trường hợp tử vong: 2.811

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 16
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 78.497
 • Tổng số trường hợp tử vong: 2.744

Hàn Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 1766
 • Tổng số trường hợp tử vong: 13

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH SARS-COV-2 ĐẾN 11 Giờ 00, ngày 27/02/2020

Thế Giới

- Tổng số trường hợp mắc: 82.147
- Tổng số trường hợp tử vong: 2.801

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 16
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 78.497
 • Tổng số trường hợp tử vong: 2.744

Hàn Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 1595
 • Tổng số trường hợp tử vong: 13

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH SARS-COV-2 ĐẾN 21 Giờ 30, ngày 26/02/2020

Thế Giới

- Tổng số trường hợp mắc: 81.270
- Tổng số trường hợp tử vong: 2.770

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 16
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 78066
 • Tổng số trường hợp tử vong: 2715

Hàn Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 1261
 • Tổng số trường hợp tử vong: 12

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH SARS-COV-2 ĐẾN 10 Giờ 50, ngày 26/02/2020

Thế Giới

- Tổng số trường hợp mắc: 80.997
- Tổng số trường hợp tử vong: 2.763

Việt Nam

 • Tổng số trường hợp mắc: 16
 • Tổng số trường hợp tử vong: 0

Trung Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 78066
 • Tổng số trường hợp tử vong: 2715

Hàn Quốc

 • Tổng số trường hợp mắc: 1146
 • Tổng số trường hợp tử vong: 12